ผู้ซื้อสามารถยื่นคำร้องขอคืนเงินและ/หรือคืนสินค้าในกรณีดังต่อไปนี้เท่านั้น
1.ผู้ซื้อไม่ได้รับสินค้า
2.สินค้ามีตำหนิ ใช้การไม่ได้และ/หรือเสียหายระหว่างการจัดส่ง
3.ผู้ขายส่งสินค้าไม่ตรงกับข้อมูลจำเพาะที่ตกลงกันไว้ (เช่น ขนาดหรือสีไม่ถูกต้อง เป็นต้น) ให้กับผู้ซื้อ
4.สินค้าที่ส่งให้ผู้ซื้อมีลักษณะแตกต่างอย่างเป็นสาระสำคัญจากคำอธิบายที่ผู้ขายระบุไว้ในบัญชีรายชื่อสินค้าที่เสนอขาย
5.ผู้ซื้อเปลี่ยนใจ ทั้งนี้ สินค้าจะต้องไม่อยู่ภายใต้รายการของสินค้าที่ถูกยกเว้นตามที่กำหนด และเป็นสินค้าที่ยังไม่ผ่านการเปิดใช้งาน มีสภาพสมบูรณ์พร้อมส่วนประกอบทุกชิ้นครบถ้วนตามที่ได้สั่งซื้อ รวมถึงถูกเก็บอยู่ในหีบห่อเดิมและมีป้ายราคาติดอยู่ และ/หรือ เป็นไปตามข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้องของ บริษัท อาลาดินออนไลน์ จำกัด
6.ในกรณีที่ผู้ซื้อทำการชำระเงินผิดพลาด (เช่น กรอกจำนวนเงินผิดหรือใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการเติมเงินผิด) หรือทำการชำระเงินซ้ำซ้อน ลูกค้าจะไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงการชำระเงินที่ผิดพลาดหรือยกเลิกการชำระเงินซ้ำซ้อนได้ และทาง บริษัท อาลาดินออนไลน์ จำกัด
จะไม่ทำการคืนเงินให้กับลูกค้า